Gamle mål

Gamle måleenheder oversat til nye måleenheder:

1 tønde             = 139,2 liter

1 skæppe          = 17,4 liter

1 lispund           = 16 pund              = 8 kg

1 pund              = 500 g              = ½ kg

1 snes                = 20 stk.

1 pot                  = 0,97 liter
 

Hartkorn

Hartkorn dvs. Hårdt korn (rug og byg). 1 tønde hartkorn = 72.000 kvadrat alen = 28.368 kvadratmeter. Oprindelig var det et mål for fæstebøndernes landegilde. Men efter 1662 (og indtil 1903) var det et udtryk for skatteværdien af jord, idet skatter blev beregnet i tønder hartkorn efter jordens bonitet (kvalitet). I areal udgør 1 tønde hartkorn 5 1/7 tønderland med takst 24 (takst 24 = mest frugtbare jordtype). 1 tønderland udgør således 5516 kvm. = 14.000 kvadratalen. Betegnelsen ”tdr.land boniteret areal” defineres således: Tdr.land x takst/24. På dårlige jorder skulle der altså et stort areal til at udgøre en tønde hartkorn.

Skøde 1843

 

"Underskrevne Peder Mørup, Eier af Ingstrup Mølle, tilstaar herved til min Søn Christian Pedersen Mørup at have solgt og afhændet følgende tilhørende Eiendomme, nemlig:

a. Den mig efter Skøde, tinglæst 19 Febr.1806, tilhørende Ingstrup Mølle, beliggende i Viborg Amt, Sønderlyng Herred, Rødding Sogn, Ingstrup Bye, staar for Mølleskyld 3 Tdr. 5 Skpr. 3 Fjdk, og Ager og Enghartkorn 6 Skpr, med Mølleværk, Bygninges tilhørende Eiendomme, Herligheder og Rettigheder.

b. Den mig efter Skjøde, tinglæst 15. Aug. 1816 tilhørende Parcel Nr. l med Hartkorn 1 Skp, og 2 Alb, af den saakaldte "Bjerregaard" paa Ingstrup Byes Mark i Rødding Sogn samt

c. Al min Besætning, Ind-og Udboe for Kjøbesum 2100 Rdl, og Aftægt til Værdi af 400 Rdl.

Og da min Søn nu har fyldestgjort mig for denne Kjøbesum,  saa tilskjøder jeg ham hermed indbemeldte Eiendom med de samme Rettigheder og Forpligtelser, hvormed jeg selv har haft samme og bemærkes det navnligen, at de solgte Eiendomme ingensinde maa afhændes til dermed at complettere nogen Hovedgaard eller til at forrette Hoveri samt at Kjøberen af den hermed solgte Parcel Aarligen for de udelelige Byrder har at erlægge 4 Rdl. - Fire Rigsbankdalere - Tegn. til Hovedparcellens Eiere.

Til Bekræftelse under min Haand i Vidners Overværelse.

Ingstrup Mølle d.30.Sept. 1843.

Peder Christian Mørup.

 

Til Vitterlighed: Mikkel Nielsen og Christen Rasmussen."

 

Aftægtskontrakt 1843

 

Underskrevne Christian Pedersen Mørup, Eier af Ingstrup Mølle, tilstaar herved med mine Forældre Peder Mørup og hustru Inger Sørensdatter at have indgaaet følgende Aftægtscontract:

1.

Saa.længe mine Forældre dermed finde sig tilfredse, nyde de hos mig lige med min Familie og mig, Huslye, Klæder, Ildebrændsel, Lys, Vask og opvartning. - Det Værelse som overlades dem skal være i alle Maader forsvarligt og dets Vedligeholdelse paaligger mig eller Efterkommende Eiere af Møllen. Saa leverer jeg dem Aarligen 12 Rigsbankdaler i Penge samt et halvt Lispund godt Hør og et halvt Lispund godt Uld. Pengene udbetaler jeg i to Terminer, nemlig l.ste Mai og l.ste November, hver Gang med det halve - Hørret og Ulden leveres til samme Tider og paa samme Maade.

Naar den ene af mine Forældre ved Døden afgaar, bortfalder en trediedel Pengene, Hørret og Ulden.

2.

Skulle mine Forældre imidlertid ikke finde sig tilfredse med saaledes at nyde deres ophold lige med mig og min Familie, da leverer jeg dem, dog at Underretning derom meddeles mig 3 maaneder forinden, aarligen foruden de ovenmeldte Penge, Hør og Uld, 4 tdr. Rug, 3 tdr. Byg, 1 td. Malt, 3 skp. Bog�0;1F;hvedegryn, 2 Lispund røget Flæsk af den forreste Ende of Siden, 2 pd. Smør, et Lispund Ost, 3 Lispund røget Kjød. Mine Forældre ere derhos berettigede til i den ved Møllen værende Have at tage til deres eget Brug fornødne Kaal og Grønt.

Jeg leverer dem derhos fra l.ste November til l.ste Maj dagligen een, og fra l.ste Maj til l.ste November dagligen to Potter nymalket Mælk.

Saa leverer jeg dem ogsaa aarligen 1 halvt Lispund Talg, 4 Snese Æg og i rette bjergningstid 16 Læs Hedetørv á 8 Snese pr. Læs samt 3 Læs Skudtørv á 25 Snese pr. Læs, frit gravede, røgtede, hjemførte og satte i Stak.

Mine Forældre forbeholdes Adgang til afbenyttelse af Grubekedlen samt det fornødne Lyng til Vask og Brygning, ligesom de ogsaa ere berettigede til at lave deres Mad ved Skorstenen.

Iligemaade besørger jeg deres brød bagt med mit eget.

De her ommeldte Varer skulle alle være gode og forsvarlige og forsaavidt ikke foran anderledes er bestemt, leveres mine Forældre 2.de Gange aarligen, neml. til l.ste Maj og I.ste November, hvergang med det halve.

  Naar den ene of mine Forældre ved Døden afgaar, bortfalder en Trediedel of den betingede Afgift, Huslejligheden og Ildebrændslet undtaget

3.

Af det ved Møllen værende Ind- og Udbo udtager mine Forældre et Chatol med Skjænk og 1 Lommeur, der efter min faders Død tilfalder min Broder Niels.

Iligemaade forbeholdes aftægtsnyderne, saalænge nogen af dem lever, den halve Del af de ved Møllen værende Bier. Saa ere de ogsaa berettigede til af Indboe at udtage alt hvad de behøver til Brug i deres Værelse, hvilket igjen tilfalder Møllens ejer efter den længstlevendes Død, undtagen min Moders Gangklæder af alle Slags, der tilfalder min Søster, og mine Forældres Sengeklæder, der tilfalder mine Brødre Hans og Niels.

4.

Naar mine Forældre ved Døden afgaar, bekoster jeg deres hæderlige Begravelse efter sognets Skik og Brug.

5.

Saafremt mine Forældre ville fraflytte Møllen, medtager de det af dem udtagne Indboe samt en Kobberkjedel paa 2 Skpr. Rum, ligesom jeg og Eftermand i saa fald i stedet for Husværelse, Ildebrændsel og Mælk, aarligen leverer dem 20 Rdl. Sølv, hvorimod den øvrige Aftægt leveres dem til bestemte Tider paa deres Opholdssted.

6.

Til Sikkerhed for denne Contracts Opfyldelse giver jeg herved mine Forældre 2.den Prioritet næstefter 1200 Rdl. til Christian Utzon Wandborg, i den mig i Dag tilskjødede Ingstrup Mølle, der er matriculeret for 3 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdkr. , mølleskyld og 6 Skpr. Ager og Engs Hartkorn samt i en Parcel med Hartkorn Ager og Eng 1 Skp, og 2 Alb. af den saakaldte "Bjerregaard" paa Ingstrup Mark, saavelsom i min Besætning, Indboe - og Udboe.

7.

For det stemplede Papirs skyld bemærkes, at den heri stipulerede Aftægt har en anslaaet Værdi til 400 Rdl.

 

Til Bekræftelse under vore Hænder i Vidners Nærværelse.

Ingstrup Mølle den 30. Sept. 1843.

 

Dødsattest for Peder Christian Mørup. Død den 25. marts 1845.