Christian Pedersen Mørup og Mette Marie Pedersdatter

 

Christian Pedersen Mørup født 20. januar 1815 giftede sig 14. oktober 1843 med Mette Marie Pedersdatter født 8. december 1820.  Samme år som de blev gift (1843) overtog Christian Pedersen Mørup Ingstrup Mølle efter sin far.

Christian byggede blandt andet vindmøllen i 1857-58 og nyopførte stuehuset med tilhørende vandmølle 1865.

Sammen fik Christian og Mette 11 børn:

Peder Christiansen Mørup født 15. nov. 1844 død 28. nov. 1921. Peder overtog Ingstrup Mølle januar 1879 og blev gift 13. maj 1880 med Ane Margrethe Pedersen født 3. dec. 1851 død 29. jan. 1922.

Kirsten Johanne Mørup født 11. feb. 1847. Død 19. maj 1849 - druknet i møllehjulet.

Ingesine Christiansen Mørup født 16. dec. 1849. Død 17. maj 1852.

Petrine Christiansen Mørup født 2. aug. 1850. Død 24. jan. 1933.

Kirsten Johanne Christensen Mørup født 2. aug. 1851. Død ?

Ingesine Christiansen Mørup født 8. maj 1853. Død 20. nov. 1922.

Marie Magdalene Christiansen Mørup født 28. nov. 1855. Død 16. maj 1881. Døde 12 dage efter at have født en datter, der ved dåben blev døbt med moderens navn. Hemmeligheden om faderens navn tog moderen med i graven.

Niels Christiansen Mørup født 15. juni 1858. Død 12. mar. 1911. Købte Nøddelund Mølle i Gullev Sogn.

Christiane Christiansen Mørup født 25. juli 1860. Død 11. feb. 1933.

Søren Christiansen Mørup født 8. jan. 1863. Død ?. Immigrerede i begyndelsen af1880’erne til Australien.

Martine Christiansen Mørup født 21. okt. 1865. Død 23. dec. 1866.

Christian døde 12. april 1879 kun godt tre måneder efter at have gået på aftægt. Mette døde 16. januar 1886 efter 7 år på aftægt.

 

Stuehus med vandmølle bygget 1865.
Vindmølle bygget 1857-58

Foto ca. 1870
Mette Marie med to af børnene: Christiane og Søren

Aftægtskontrakt 1879 for Christian Pedersen Mørup og Mette Marie Pedersdatter

 

Stempeltakst 16 kr. 65 Øre

Viborg Stiftamt den 21.  Februar 1879

Rosenkrants

 

Aftægtskontrakt

 

Underskrevne Peder Christensen Mørup af Ingstrup Mølle forpligter mig herved til i overensstemmelse med den i dag til mig skete overdragelse af nævnte ejendom med tilhørende, fremtidig at udvirke til mine forældre Christian Pedersen Mørup og hustru Mette Marie Pedersdatter følgende aftægtspræstationer:

 

1.

Sålænge jeg besidder ejendommen overdrages aftægtsfolkene til beboelse stuen i den sydøstlige side af stuehuset, 3 fag, samt loftet over samme, 4 fag, hvorhos de skulle have afbenyttelsen af den til stuen begrænsende skorsten og af en fjerdepart af haven som udgør det sydøstlige hjørne. Til aftægtsboligen, haven og gården skal aftægtsfolkene have fri og uhindret adgang til enhver tid.

Skifter ejendommen ejer, skal den nye ejer være pligtig til, hvis aftægtsfolkene forlanger det, i stedet den nævnte aftægtsbolig, at opføre en ny særskilt aftægtsbolig i forbindelse med det førnævnte areal af haven hvilken aftægtsbolig da skal bestå af 6 fag forsvarligt godt hus af grundmur med stråtag og skorsten og indrettet til gang, 2 stuer, køkken og brændselslejlighed  således som aftægtsfolkene nærmere måtte ønske det og skal denne aftægtsbolig være opført i sommermånederne inden 1. august når tilsigelse derom sker fra aftægtsfolkenes side inden den forudgående 1. maj.

Aftægtslejligheden, hvad enten den er i det nuværende stuehus eller særskilt, skal gårdens ejer til enhver tid holde forsvarligt ved lige på den måde og i den udstrækning, som af aftægtsfolkene forlanges. Stuerne forsynes med kakkelovn og køkkenet med komfur.

Haven skal af gårdens ejer besørges gødet og gravet til de tider og således som det af aftægtsfolkene forlanges.

 

2.

Aftægtsfolkene forbeholder sig disposition over det nu til gården værende indbo, dels til eget brug, dels til anden anvendelse, navnlig til uddeling til deres børn.

 

3.

Til aftægtsfolkenes underholdning skal af gårdens ejer årlig leveres dem:

5 tønder rug, 3 tønder byg, 2 skæppe boghvedegryn, 3 tønder kartofler, 3 lispund smør, 2 lispund ost, 3 lispund saltet flæsk af forparten på svinet, 3 lispund saltet kød (fårekød), 24 pund stearinlys, 1 lispund tællelys, 12 pund ægte hør, 8 pund uld og 5 snese æg. - alle anførte præstationer leveres med halvdelen 1. maj og 1. november.

Hver 1. november leveres aftægtsfolkene 3 fede ænder.

Daglig leveres 2 potter nymalket mælk.

Til ildebrændsel leveres årligt i aftægtsboligen eller på det sted aftægtsfolkene anviser 10.000 stk. skudtørv, tørv indbjergede i rette bjergningstid af forsvarlig størrelse.

Samtlige anførte præstationer skulle leveres i gode sunde og forsvarlige varer, frit til aftægtsfolkene på deres bopæl.

Gårdens ejer skal den 1. i hver måned betale til aftægtsfolkene et kontant beløb af 10 kr., dog så længe jeg beboer ejendommen nedsættes denne ydelse til 6 kr. månedlig.

 

4.

Gårdens ejer skal uden udgift for aftægtsfolkene besørge deres vask, brygning og bagning, ønsker de selv at udføre sådant, skal de have fri adgang til bryggers og bageovn. Deres korn skal frit formales. Til brønden i bryggerset skulle aftægtsfolkene have fri adgang.

 

5.

I sygdoms og svagelighedstilfælde skal gårdens ejer yde aftægtsfolkene forsvarlig pleje og tilsyn, besørge læge og præst hentet når sådan forlanges og afholde udgifterne til medicin.

Når det af aftægtsfolkene forlanges, skal gårdens ejer lønne en pige, som de selv antager til deres opvartning.

Gårdens ejer skal årligt om det forlanges præstere 4 kørsler for aftægtsfolkene, dog ikke ud over 2 mil hver.

 

6.

Når aftægtsfolkene afgår ved døden skal gårdens ejer bekoste deres hæderlige og anstændige begravelse efter egnens skik og brug for gårdmandsfolk.

Der finder ingen nedgang sted i aftægtspræstationerne ved den førstafdødes af aftægtsfolkenes død.

De efterladenskaber, som ved den sidstafdødes død forefindes i aftægtsboligen, tilfalder gårdens ejer.

 

7.

Såfremt aftægtsfolkene eller den længstlevende af dem bliver til sinde at flytte andetsteds hen, skal gårdens ejer være pligtig til i stedet for de foran førte ydelser at udrede til dem et kontant beløb årligt af 400 kr. såfremt de begge er i live og ellers 300 kr., hvilket beløb erlægges med 1 fjerdedel hvert kvartals begyndelse; dog kan denne bestemmelse ikke fordres gennemført så længe jeg er ejer af gården.

 

8.

Såfremt gårdens ejer ikke opfylder sine forpligtelser mod aftægtsfolkene og derved tvinger disse til at indtale deres ret for domstolene, skal han være pligtig til i ethvert sådan tilfælde, når dommen i sagen går ham imod, foruden skadesløst at erstatte sagens omkostninger, at betale til aftægtsfolkene et beløb af 25 kr., hvorfor samtidig gives dom. I ethvert sagsmålstilfælde  er reglerne i loven af 25. januar år 1828 anvendelig.

9.

Med hensyn til stemplingen ansættes aftægtspræstationerne til 400 kr. årlig.

Eller for 5 gange taget2000 kr.

Indretningen af aftægtsboligen og begravelsen  500 kr.

I alt2500 kr.

 

10.

Den foranstående aftægt sikres i den mig ved skøde af dags dato overdragne ejendom ”Ingstrup Mølle” Matrikel nr. 5 af Sdr. Ingstrup med jorder af hartkorn 1 tønde, 2 skæppe, 3 fjerdingkar, 2 3/4 album. Grusk. 12 kr. 25 øre med påstående bygninger, inkl. vindmøllen, med besætning, inventar, sæd, avl og afgrøder samt bygningernes assurancesum, således at der i denne ejendom for aftægten gives 1. prioritets panteret. Retsanmærkninger efter de i mit skøde anmeldte forpligtelser m.v. frafaldes.

 

Til bekræftelse under vore hænder vidnesfast

 

Ingstrup Mølle den 5. januar 1879

 

Som aftægtsyder:                               Som aftægtsnyder:

P C Mørup                                          Christian Pedersen Mørup

 

Til vitterlighed:

(underskrevet af 2 vidner)