I forbindelse med 3. generations overtagelse af Ingstrup Mølle foretages syn og skøn

 

Peder Chr. Mørup købte Ingstrup Mølle februar 1879 af sin far Christian Pedersen Mørup, der herefter sammen med sin hustru Mette Marie Pedersdatter gik på aftægt i møllen. Christian døde 17. april 1879 efter kun 3 måneder på aftægt. Mette Marie døde 16. januar 1886 og nåede således 7 års aftægt.

I forbindelse med Peder Chr. Mørups overtagelse af ejendommen foretages der syn og skøn.

 

Foto fra før 1910 hvor udbygningerne nedbrændte.

Syn og skøn 28. juli 1879

 

År 1879 mandagen d. 28. juli indfandt vi undertegnede vurderingsmænd os på den Peder Christiansen Mørup tilhørende ejendom ”Ingstrup Mølle” for ifølge Øvrighedens udmeldelse af 14. juli 1879at vurdere bemeldte ejendom i overensstemmelse med Loven af 19. marts 1869.

Den af ejeren indgivne begæring om udmeldelsen fremlagdes under Nr. 1  ledsaget af efternævnte dokumenter:

2 Skøde af 5. januar d. år. hvorefter ejendommen er erhvervet for en købesum af 16000 Kr. og aftægt kapitaliseret til 2500 kr., hvilken endnu ikke er tinglyst

3 Pantebogsattest

4 Assuranceattest for Bygninger

5 Assurance? for Løsøre, Besætning og Inventarium

6 5  kort over Jordtilliggender

7 En arealattest fra Landinspektør Hoff

8 Skattebogen

 

Ejeren, Peder Chr. Mørup var tilstede for under forretningen at meddele os de fornødne oplysninger.

Efter at have besigtiget ejendommen fandt vi at samme er beliggende i Sønder Ingstrup By under Matr. <nr. 5, qe Rødding Sogn, Nørrelyng Herred og Matr. Nr. 1d, 2d og 2g af Vejrum, Sønderlyng Herred Viborg Amt omtrent 1 1/4 mil øst for Viborg og ca. 1/4 mil nord for landevejen mellem Viborg og Randers. Fra gården fører gode veje i forskellige retninger.

 

Ejendommen er en almindelig bondegård med  tiendepligtige jorder  hvormed er forbundet et godt møllebrug, som findes i udmærket god stand og drift og består af en for ikke mange år siden ombygget vandmølle med 4 kværne og en ligeledes for ikke mange år siden opført stor hollandsk vindmølle også forsynet med 4 kværne,  hvortil haves betydelig søgning.

For øvrigt er  ejendommens anvendelse almindeligt landbrug, kornareal og kreaturhold.

Af byrder påhviler der ejendommen følgende: Jordene ere ansatte under ovennævnte Matr. Nr. for samlet Hartkorn af 1 td. 5 skp. 2 fdk. med gammelskat 16 kr. 56 øre,  kirke og præstetiende andrager 6 skp. rug, 3 skp. byg og 6 skp. havre og til ejerens moder er ejendommen forhæftet med en aftægt som foran nævnt kapitaliseres til 2500 kr.

 

De på ejendommen opførte bygninger består af:

a. Stuehus i øst. Lang 32½, dyb 16, høj 5½ alen. Grundmur, fyr overtømmer, skifertag. Indrettet fra syd således, 5 fag til havestue, lille stue, aftægtsstue alt med gibsede lofter, bræddegulve og dels tapetserede og dels malede vægge. 8 fag til forstue, dagligstue med lergulve, sovekammer med gibsede lofter og bræddegulve, herunder en lille kælderlejlighed, samt køkken, spisekammer og bryggers. Endvidere 3 fag til møllehus. Overalt forsynet med fornødne vinduer og døre.

b. Søndre hus. Lang 62, dyb 9 1/4, høj 3 alen. Grundmur, fyr overtømmer, stråtag. Indrettet til lade og  vogn og svinehus  samt fåresti og tørvehus

c. Vestre hus Lang 38, dyb 15, høj 3 1/4 alen af materialer som litra b. Indrettet til stald og lade.

d. Nordre hus. Lang 34½, dyb 10½, høj 4½ alen. Af materialer som litra b.

e. Smedie i øst. Lang 10, dyb 9 1/4, høj 3 1/4 alen. Af materialer som litra b. Benyttes som smedie og bagehus.

f. Et tørvehus i øst. Lang 10, dyb 5½, høj 2 3/4 alen. fyrbindingsværk, muret med brændte sten og tækket med stråtag.

g. En hollandsk vindmølle i øst opført af brændte sten med tilhørende omgang ligeledes opført af brændte sten.

 

Skitse over bygninger 1879

 

Samtlige bygninger ere godt vedligeholdte og med undtagelse af vandmøllen forsikrede i den for landbygninger almindelige brandforsikring for 11810 kr. medindregnet mølleværk, hvortil intet af os vides at bemærke.

Ejendommens jordtilliggende udgør efter den fremlagte arealberegning ca. 85 tdr. land  geom. mål, hvilket vi efter de fremlagte kort og givne oplysninger også fandt at være passende. Heraf er 70 tdr. land agerjord som består af lette muldjorde med en mulddybde fra 6 til 16 tommer og gennemsnitlig med sand og grusunderlag, har tilstrækkelig fald og trænger i det væsentlige ikke til ?. 11 tdr. land jorde af middelgod beskaffenhed som egner sig godt til opdyrkning, ca 3 tdr. land eng ligeledes af god beskaffenhed hvilken overrisles med vand fra mølledammen og afgiver efter ejerens udsagn gennemsnitlig årlig 10 læs hø og  endelig omtrent 1 tdr. land til have og gårdsplads.

Det bemærkes at en del af agermarken er tilkøbte parceller og noget langt fraliggende.

Hele marken er  overmærglet, dog haves ikke mærgel på ejendommen, men den erholdes i nærheden til den del af marken, der endnu ikke er opdyrket.

Driften af ejendommen fandtes i det hele i god orden og marken i god gødningskraft. Ejeren bemærker, at han foruden den gødning, som samles med det større kreatur og grisehold, der haves på grund af affaldet fra mølleriet, dog køber kunstgødning hvormed markens produktionsevne end yderligere må forøges.

Da ejendommen er, som meldt, en mølle haves vand i overflødighed.

Besætningen består af 4 heste, 1 plag, 7 køer 7 ungkvæg, 17 får med yngel og 10 svin samt et ynglende antal ænder og høns. Dens værdi skønnes at være 3550 kroner og samme befandtes vel foderet i kraftig og god stand og skønnedes at stå i passende forhold til ejendommen i det hele, ligesom inventarium og lanbrugsredskaber ligeledes fandtes i god stand og tilstrækkelig mængde.

Forsikringssummen for besætningen og ? ?  er 1290 kr., men skønnes at være for lav, hvilket hidrører fra at heste og køer ikke ere forsikrede.

Med hensyn til den tid besætningen græsser ude, der ere hestene kun på græs i 3 måneder om året medens kvæget almindeligvis græsser ude 5 a 5½ måneder.

Beregningen over indtægter og udgifter, der kunne påregnes af ejendommen opgør vi som følger:

Indtægter

a. Kornproduktionen

7 3/4 tdr. land med rug á 7 fold er 54 1/4 td.  á 12 kr. 10 øre    656, 42

7 3/4 tdr. land med byg á 7 fold er 54 1/4 td.  á 10 kr. 10 øre    547,92

7 3/4 tdr. land med havre á 9 fold er 69 3/4 td.  á 6 kr. 40 øre    446, 40

7 3/4 tdr. land med do á 7 fold er 54 1/4 td.  á 6kr. 40 øre       347, 20

                                                                                       1997,94

b. Kvægbesætningen

7 køer á 1800 pot mælk er 12600 pot

herfra drages til husholdningen 4200 pot

Igen 8.400 pot á 8 øre er                            672 kr.

Salg af kreaturer                                       200 kr.

Salg af 1 hest                                           300 kr.

Salg af uld og skind                                     35 kr.

Indtægt af  rørskær                                  30 kr.             1237,00

                                                                                    3234,94 kr.

                                                                                                                               

                                                                                                                       

Udgifter

a. Gl. skatter og afgifter                           132,82

Kommuneskatter                                       53,-

b. Tiender

6 skp. rug á 12,10             9 kr. 08 øre

3 skp. byg á 10,10             3 kr. 78 øre

6 skp. havre á 6,40          4 kr. 80 øre      17,66

 

c. Andre ejendommen stadig påhvilende byrder

          1 temporaire byrder:

Aftægt til ejerens moder tages i betragtning  ved

værdiansættelsen.

 

d. Brandforsikring af bygninger er indbefattet i gl. skatter

do  af besætning og inventarium samt produktbeholdning   8,-

 

e. Driftsudgifter

Sædkorn

7 tdr. rug á 12,10                               327,50

6 tdr. byg á 10,10                                 60,60

23 tdr. havre á 6,40                            147,20

Kløver og græsfrø                                35,-                      327,50

Kunstgødning                                                                     55,-

Fødekorn til husholdningen

12 tdr. rug á 12,10                               145,20

8 tdr. byg á 10,10                                 80,80                      226,-

Til hestene

80 tdr. havre á 6,40                                                          512,-

Til  køer og småkram

12 tdr. byg á 10,10                               121,20

5 tdr. havre á 6,40                              32,-                      153,20

Vedligeholdelse og fornyelse af

besætning og inventarium:

Heste og kvægbesætningen vedligeholdes

med eget tillæg                                                                  -,-

Vedligeholdelse af inventarium                                           100,-

Lønninger til fast tyende, daglejere og

akkordarbejdere                                                             400,-
                                                                                           1773,70

 f. Udgifter til landhusholdningen

Bygningernes vedligeholdelse                          40,-

Købmandsregning                                        200,-                        240,-

 

g. 6 % af besætningens og inventarets

værdi (3550 kr.)                                                                      213,-

 

h. 10 % af driftsudgifterne litra e                                              177,30                                        

                                    I alt udgift/indtægt          2615,48   3234,94

Når udgiftssummen fradrages indtægtssummen udkommer som indtægtsoverskud 619 kr. 46 øre, der 25 gange taget giver ejendommen som landejendom en værdi af 15.486 kr. 50 øre. Af det i forbindelse med landejendommen værende møllebrug, som foran er nærmere omtalt, skønner vi, at der ved at forpagte samme bort ville kunne haves en årlig nettoindtægt af 800 kroner, som da i forening med landbruget af den beskrevne ejendom vil give denne en samlet værdi af 35.486 kr. 50 øre; men i betragtning af den på ejendommen hvilende aftægt må vi efter vor bedste skøn og overbevisning ansætte dens værdi i handel og vandel til 32000 kr. skriver to og tredive tusind kroner.

At ansættelsessummen er større end den sum hvorfor ejeren har erhvervet ejendommen er begrundet i at denne er for en del overtaget som arv efter faderen.

Ovenstående forretning er udført i henhold ti den af os indgivne skriftlige edelige forsikring om efter bedste evne og samvittighedsfuldt at ville røgte det os betroede hverv. Dette såvel som at ingen af os er beslægtet eller besvogret i op eller nedstigende linie eller i første eller anden sidelinie med ejeren af den vurderede ejendom, bevidne vi hermed med vore underskrifter.

Ingstrup Mølle d. 29. juli 1879

J. H. Sørensen  A. S. Møller

 At jeg efter bedste vidende har meddelt de af vurderingsmændene forlangte oplysninger til brug ved forretningen bevidner jeg herved.

D. u. s

P. C. Mørup

 I diæter tilkommer os   32 kroner

Befordringsgodtgørelse   5 kroner 33 øre

I alt   37 kroner 33 øre

betalt

J. H. Sørensen  A. S. Møller