Parti Ødum

Peder Christiansen Mørup 1779-1845

Første selvejer af Ingstrup Mølle og 1. generation Mørup i møllen.

Peder Christiansen Mørup blev født i året 1779 i Ødum bye og sogn i Galten Herred ved Randers som søn af bygmester og selvejerbonde Christian (Christen) Jensen Mørup og hustru Karen Pedersdatter Møller. Peder var den tredieyngste i en søskendeflok på otte.

 

Ødum Kirke

Hans dåb fandt sted 10. søndag e. Tr. 1779. Båret til dåben af Sr. Niels Backs kone (en moster) fra Randers. Faddere var Niels Back, Monsr. Mischer - gartner på Bidstrup, Christen Jensen og jomfru Monrad fra Ødum. 

Randers Latinskole

Forældrene lagde stor vægt på, at børnene fik skolelærdom. Således gik Peder først i Rytterskolen i Ødum og senere Latinskolen i Randers.

Nygaard seddel

Med skolelærdommen som ballast er det således ikke overraskende at Peder efter endt skolegang ansættes som skriver på flere af de Herregårde som faderen ofte arbejdede på. Først ansættelse på Bidstrup og senere Viskum og Ulstrup.

Peder bestrider stillingen som fuldmægtig på Ulstrup Slot år 1800 hvor faderen dør den 27. april. Ganske kort tid efter faderens død dør Peders farbror, Gerth, den 7. maj. Gerth, der har været murermester i Viborg, er barnløs efter to ægteskaber. Der opstår strid om et testamente, som Gerth angives at have underskrevet den 6. maj - dagen før sin død. Det er Peder, der på familiens vegne anmoder om, at testamentet måtte nægtes konfirmation idet han anførte, at testator var ”en svag og fornuften berøvet mand”, som et par uger før sin død er blevet indlogeret hos feldbereder Hans Berg i Viborg, som havde fået afdøde til at testamentere ham alle sine efterladenskaber.

Ulstrup Slot

Gennem sit arbejde som fuldmægtig har Peder kendskab til godsernes udskiftningssager og frasalg af fæstegårde til selveje. Det er således sandsynlig, at det er gennem dette arbejde, at Peder erfarer, at Jens Nielsen i brev dateret 28. juni 1805 til Juul, ejeren af Viskum Hovedgaard opsiger sit 18-årige fæste af Ingstrup Vandmølle: ”Da jeg har afstaaet mit fæste og lovligen opsagt samme, saa afleverer jeg hermed mit fæstebrev, som tilstaaes af….”

Peder havde jo gennem sin mors slægt indsigt i og kendskab til mølledrift. Så hans interesse var vakt, og han overtager Ingstrup Vandmølle til selveje.

 Ca.8 kmnordøst for Viborg lå den lille landsby Ingstrup og øst i denne, på det smalleste sted i den smeltevandsdal, der strækker sig fra Vansø til Tjele Langsø, er vandmøllen placeret. 

Ejendommen bestod af et ca. 20 år gammelt 21 meter langt og 6,5 meter bredt stuehus/møllehus opført i bindingsværk af egetømmer med dels murede og dels klinede vægge. Taget er stråtækt. Huset er forsynet med to skorstene og opvarmes af en jernbilæggerkakkelovn. Der er indrettet med stue, kammer, køkken og bryggers. Der findes en indmuret kobberkedel og en opmuret bageovn.

I bygningens nordlige ende findes mølleværkets tre kværne og det overfalds vandhjul, der trak dem.

Vest for stuehuset findes en 21 meter lang og 6 meter bred bygning, der rummer stald og lade, og er opført i bindingsværk af egetømmer og med klinede vægge og stråtag. 

Mellem vandmøllens bygninger forløber de veje, der fører til Ingstrup by, Rødding, Foulum og Viskum. En stensat bro fører vejen over vandløbet nord for møllen.

Således med foden under eget bord og med kongelig bevilling til at drive møllevirksomhed (se oversættelse af møllebevilling her).

Grønbæk Kirke

- er det tid for Peder til at se sig om efter en ægtefælle. 22. februar 1806 bliver Peder trolovet med Inger Sørensdatter, der var født i 1783 i halvgården ”Naderup” i Grønbæk sogn som datter af gårdfæster Søren Andersen og Maren Olufsdatter.

Peder og Inge bliver gift i Grønbæk kirke den 5. juli 1806.

” 5. juli 1806 sammenviet Monsr. Peder Christian Mørup af Ingstrup Mølle i Rødding sogn og Inger Sørensdatter af Naderup, Grønbæk sogn. Som forlovere for disse indfandt sig sognefoged Henning Johansen af Roe og gaardbeboer Lars Sørensen af Grønbæk sogn.”

Peder og Inger fik 6 børn:

 Christen født 30. august 1806. Han døde i en alder af kun 6 år den 1.april 1813.

 Søren født 20. maj 1809. Han døde ugift 3. marts 1839.

 Hans Henrik født 5. august 1811. Han blev gift 19. oktober 1844 med Mette Cathrine Jensdatter. Parret havde en gård i Rødding og fik 4 børn.

 Christian født 20. januar 1815. Han overtog Ingstrup Mølle 1843 og blev således 2. generation Mørup i møllen (se 2. generation).

 Marie Magdalene født 26. juni 1817. Hun blev gift 14. oktober 1837 med Jacob Laursen Thorsager. Parret havde Bjerregaard i Ingstrup og fik 2 børn.

 

Niels Aars født 1. juni 1822. Han var svagelig fra fødslen og var hele tiden hjemme. Dagen før sin død 17. februar 1847 underskrev han følgende: ”Her med meddeler jeg Niels Pedersen Mørup i Ingstrup Mølle min moder Inger Sørensdatter i Ingstrup Mølle rætighed til at have enne og alene alt hvad jeg ejer efter min død til hindes egen eje uden at nogen maae fordre noget efter min død da min Moder har opvartet mig med en ordentlig pleie paae min langvarige syge og svage leie i mod at hun besørge mig hederlig begraven efter einens skik oh brug”.  Underskrevet af vidner og Niels (”med ført pen”)

September 1843 vælger Peder at sælge Ingstrup Mølle til sin søn Christian Pedersen Mørup og selv sammen med sin hustru at gå på aftægt (se skøde og aftægtskontrakt her).

Peder døde den 23. marts 1845 i Ingstrup Mølle. Inge døde 7 maj 1874 i Ingstrup Mølle.