Murermester Jens Madsen 1700-1764. Fæster under Engelsholm gods. Bopæl i Mørup i Nørup sogn

 

Jens Madsen

Murermester i Mørup i Nørup sogn født 1700.

 "27.Maj 1764 begravedes Jens Madsen, murermester af Mørup, 64 Aar gl."

Hans fødsel og herkomst er forgæves søgt i pastoratet. Kirkebogen med faddere ved hans børns dåb samt de fundne dokumenter vedrørende ham giver os intet spor vedr. hans herkomst.

 Jens Madsen bliver trolovet d. 16. okt.1729 i Nørup og viet 27. okt. s.a. i kirken med:

Voldborg Christensdatter

25.okt.1761 begr. Jens Madsen murermesters kone Voldborg Christensdatter Mørup 60 Aar gl."

 Hun ses ikke født her i sognet.

Efter konen afholdes 15. jan. 1762 et skifte, hvori opføres sønnerne Christen 29 aar, Gerth 21 aar, en datter Bodil g.m. Christian Christensen i Fyrstballe.

(Der havde dog været flere børn - se afsnittet nederst med afskrift fra kirkebogen i Nørup sogn)

Engelsholms Skifteprotokol:

"22. Maj 1764 er der skifte efter manden Jens Madsen, murermester, der efterlader sig enken Anne Christensdatter samt børnene: af 1ste ægteskab med Voldborg Christensdatter en Søn Christen Jensen 32 Aar, murermester paa Bidstrup, Gerth Jensen 24 Aar, drejersvend i Horsens, datteren Bodil Jensdatter g.m. Christian Christensen i Fyrstballe, og af sidste ægteskab med Enken en datter Voldborg Jensdatter   Aar"

Christian Jensen Mørup. Bygmester og selvejergaardmand i Ødum ved Århus født 4. nov. 1732 i Nørup Sogn. Christian Jensen Mørup var på sin tid en meget kendt og meget anset bygmester, særlig i og omkring Randers og Århus. Nicolaus Hinrich Riemann må anses for at være Christian Jensen Mørups læremester. Han udførte en række arbejder på Engelsholm og dens godskirke i Bredsten tæt på Mørups barndomshjem. Indtrykkene herfra var en tydelig inspirationskilde i Mørups senere arbejder.

Gerth Jensen Mørup.  Tydeligvis opkaldt efter daværende ejer of Herregarden "Engelsholm": Gert de Lichtenberg, hvor faderen, murermester Jens Madsen i Mørup  har stået i tjeneste. Gerth Jensen Mørup omtales i Viborg Købstads historie side 599, 636 og 836, sidstnævnte sted i forbindelse med hans hverv sorn formand for "De elegerede Borgere i Viborg" i året 1796. Her oplyses endvidere, at han er døbt. ll.dec. 1740 i Nørup kirke som søn af Jens murermester, borgerskab den 10. sept. 1782 som murermester i Viborg. Dod 7. maj 1800, begr. 12.maj. Han blev gift i Viborg den 7. nov.1782 med Karen Pedersdatter , begr. 28. okt. 1799, 65 år gl. Hun var gift 1. gang den 11. dec . 1766 i Viborg med Jacob Jensen Gromstrup, skytte og betjent ved porten, begr. 26. juli 1780.

 

Fæstebrev

 

"Jens Madsen, murermester udi Mørup.

Paa Deres Høygrevelige Exellence Høybaarne Herre Hr. Friderich Danne­skjold Samsø, Friherre til Friherskabet Marselisborg, Cammerherre og Major ved Infanteriet, hans Vegne og efter naadigste Resolution of 3 Martie, haver jeg underskrevne Søren Nielsen Dørup, ridefoged ved bemeldte Engels­holm Sted og Fæst, som jeg hermed steder og fæster bort til Jens Madsen, murermester af Sødover, det Huus i Mørup, som Jens Christoffersen sidst beboede, hvilket Huus, som i Matriculen staar for 3 Fdkr.Hart korn, bemt. Jens Madsen sin Livstid maa nyde, bruge og beholde, saafremt han samme bygger og forbedrer og stedse vedligeholder, betaler i rette Tiide og paa vedbørlige steder alle kongl. Contributioner og til hvert Aars Paaske for Landgilde og Hovarbejde 4, siger fiire Rixdaler, være sit høye Herskab og deres Fuldmægtig hørig og lydig og ellers iøvrigt at skikke og forholde sig som en ret fæstende efter Kongl. Mayst. s Lov og Forordninger.

Til Indfæstning haver han betalt 2 Rdl.

Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl,

Engelsholm 16.Marty 1731.

S. N. Dørup

Ligelydende Genpart haver jeg annammet som jeg forsikrer herved dessen

Indhold at efterleve.

Datum ut Supra

Jens M. S. Madsen"

 (Engelholms Fæsteprotokol 1730-1737, 18a).

Engelsholm

Skifte 1762 efter Voldborg Christensdatter

 

15.Jan.1762 var der skifte efter afg. Voldborg Christensdatter i Mørup, Jens Madsen, murermesters afd, hustru sst. , der foruden enkemanden efter­lader sig de med ham sammenavlede Børn; 1. Christen Jensen 27 Aar, 2. 1 Datter Bodil Jensdatter g.m. Christian Christensen Fyrstballe samt  3. 1 Søn Gerth Jensen 21 Aar gl.

Af værdier i boet nævnes:

1 rød og hvid Olmerdugsoverdyne til 2 Rdl. 4 mk. , 1 par vadmelsunderdyner 2 Rdl. 4 mk. , et par hovedpuder med linnet overtræk til 4 mk. , et par do og et par blaargarnslagner 5 mk.

På den anden seng var en olmerdugsoverdyne 1 rdl. , 1 vadmelsunderdyne til 4 mk. , 2 hovedpuder 2 mk. og et par blaargarnslagner. Disse ting var i den første stue.

I den anden stue var der 1 rød og hvid olmerdugsoverdyne til 2 rdl-,1 vadmelsunderdyne til 1 rdl. og 2 mk. , 1 hovedpude og et par blaargarns­lagner 1 rdl.l mk.

 Af kobber og messing var der:

3 messing håndkedler til 2 rdl.4 mk. og 8 sk. , 1 messingfyr og 1 messing­natbækken, 1 messing rivejern og et par messing strygejern 1 rdl. , 1 kobber­bryggerkedel til 7 rdl.. Af Jerntøj var der 1 Buløkse, 1 håndøkse, 2 skor­stenslænger, 1 jerntrefod, 2 koltænger og 2 uldsakse. Af Tinsager var der 1 par tinlysestager, 1 tinfad, 1 do mindre samt 5 hollandske tallerkner ialt. for 1 rdl. 3 mk. og 6 sk.

Den sal. kones gangklæder, der bestod of 1 rødt Ryes Skørt til 1 rdl. 1 mk. 1 blaat vadmels do 4 mk. , 1 sort vadmelsskørt 3 mk., 1 brunt vadmels do 1 rdl. 1 rød og blaa do 3 mk., 1 sort stoffer kiole 1 rdl. 4 mk., 1 brun vadmels do 2 mk., 1 karuns kaabe med Ryeunderfoer og sølvhager til 2 rdl. , 1 blaattrykket forklæde 4 mk. , 2 hvide hørgarns do, 1 sorttavlet do 5 mk. , 1 sort fløjelshue med sølvtresser omkring 4 mk. 1 brun mones do, 1 brun do, 1 fløjelspandestk. og 1 Bastes kyse, 4 hagehatte med kniplinger, 4 snipper, 5 halsklæder, 1 serviet, 1 bygkornsdug, 2 par halværmer, 2 par handsker og et par sko.

Af træting var der 2 øltønder, 2 egekar, 2 spande, 1 liden bimpel, 1 kværn, 1 strippe, 2 øreballier, 1 gl. tønde, 1 l.egetræsbænkekiste, 1 liden hængeskab 1 dejtrug, 1 salttrug og et lidet fyrretræsslag. All disse ting var i stue 2.

I den tredie stue var der 1 fyrreskab, 1 hængeskab, 1 liden poppertube­slag og et egetræsbord med fod under, 2 træstole og 1 taburet, 1 pyramide, 1 liden syskrin, 1 egetræsvæv med tilbehor 2 rdl. , 2 gl. egetræskister.

Af besætning var der 1 rød ko, 10 år, 6 rdl. , 1 rød kvie, 3 faar, 5 rdl. og 2 rnk. , 6 gl. faar 4 rdl. 4 mk. og 5 lam a 2 mk 1 rdl.4 mk.

Boets hele værdi beløb sig til ialt 70 rdl.3 mk. 4 sk.

Denne tilsvares of brøstfældigheden husets 8te fag, der takseres til 5 rdl. og 2 mk. , fæhusets 4 fag behøver reparation for 2 rdl. og 4 mk. . Endvidere er der gæld til herskabet 6 rdl. Der var løs gæld til følgende personer - mest 13 rdl. og 13 sk, til Michel Christensen i Sødover, 2 rdl. 3 mk, til Jens Nørskou, 1 rdl. og 4 mk. til borgmester Linnemann i Vejle og 1 rdl, og 2 mk. til Peder Skriver pa Engelsholm, ialt 19 rdl. 2 mk. 4 sk.

 

Og  staar der:

"Endvidere foregav enkemanden at være skyldig på hans sal. Kones begravelsesbekostning, til præsten for ligprædiken 2 rdl. Enkemanden begærede til hans begravelsesbekostning ligesaa meget, som hans sal. Kones havde kostet og blef ham af Arvingerne ham tilstunden 8 rdl. "

Altså kunne han derefter opregne boets samlede gældsposter til ialt 43 rdl. 2 mk, og 4 sk.

Efter fradrag i aktiverne blev der til rest til arv og deling imellem enkemanden og børnene 13 rdl. 3 mk. og 8 sk.

 Og   staar der:

"Og siden Datteren, da hun kom i Ægteskab var bleven udbetalt andel og mere end hun nu kunne tilfalde til Arvepart efter hendes sal. Moder, saa var hun mere end fornøyet og derfor blev sønnerne som ei forhen hafde faaet noget af Betydning, tildelt den anden halve Del, som er 13 Rd1.3 mk, og 8 Sk. , hvoraf enhver tilkommer deres Part mødrene Arv 6 Rdl. 4 Mk, og 12 Sk. tilsammen 13 Rdl. til dem begge, hvilke Penge under Enkemandens Ansvar kannem bliver bestaaende frugtesløs uden Renter, indtil han kan udbetale dem og kand han imidlertid udbetale dem, giver han derfor Afkald af Vedkommende. Enkemanden lovede med det første at betale gælden og skaffe Stædets Reparationer istandsat og er dette Skifte saavidt tilendebragt og sluttet.

Under vore Hænders Underskrift.

Datum Sterfboen i Mørup ut Supra.

G.J.Wang

 

Skifte 1764 efter Jens Madsen

 

Den 22. Maj 1764 iværksattes der af Herskabets Fuldmægtig Hans Steen­strup fra Engelsholm et Skifte i boet efter afdøde Jens Madsen, Murermester i Mørup, Nørup sogn, der foruden enken Anne Christensdatter og 1 datter avlet med hende: Voldborg Jensdatter 1 1/4 aar gl. , tillige hans børn of 1ste Ægteskab med afd. Voldborg Christensdatter 1 datter Bodil Jensdatter, g.m. Christen Christensen, Førstballe, 1 søn Christen Jensen Mørup, 32 Aar og murersvend, 1 søn Gerth Jensen Mørup, drejersvend, 24 aar, paa hvis Vegne var tilstede paa Skiftet Casper Christensen af Mørup og for datteren af sidste Ægteskab blev antaget Christen Bondesen af Giøding.

Af værdier i boet kan nævnes: 1 egetræsbord fod til 2 mk. , 1 lille aflangt egetræsbord m.fod til 2 mk. , 1 halmlænestol, 1 bøgetræsstol, 1 Lang egetræskiste, 1 Timse, et fyrretræshængeskab, 1 messingfyrbækken, 1 do rivejern, 1 gl. violin, 1 uldsæk, 1 gl. bibel og andre gamle bøger, 1 kobberfyrsfad, 2 messinghaandkedler, 2 jernpaneler, 1 gl. flintbøsse, 1 gl.Timse, 2 fyrrekister med laas og nøgler, 1 lille speil med ramrne, 1 lille hirtsfenger, 3 murerskind, 2 kalkbørster, 1 lille murerhammer 1 do murerske, 2 huggejern, 1 spidshammer og en murbrækker. Den sal.mands klæder: 1 blaa kjole, 1 brun do med gule knapper, 1 gl.hvid klædeskjole, 1 gl. hvid do vest, 1 gl.hvid klædeskjole med gule knapper, 1 gl.klædesvest med ærmer, 1 gl. sort klædesvest, 2 par læderbukser, 1 par nye læder do, 3 brune veste, 1 gl, brystdug, 4 par gl. strømper, 2 gl. hatte, 2 gl. parykker, 4 hørgarnsskjorter og et par støvler. Endelig var der 1 rød ko til værdi 6 rdl. , 1 kvie med kalv og 15 gamle faar med spæde lam til 7 rdl.og 3 mk.

Boets hele værdi androg 41 rdl.3 mk. 4 sk.

Ved et afsluttende skifte forrettet den 23.juni s.a. i boet oplystes det, at sønnen Christen for tiden opholder sig paa Bidstrup Herregaard i Granslev sogn, og at sønnen Gerth Jensen var drejersvend i Horsens,

Ved den lejlighed kiggede man gældsposter i boet og konstaterede for det første, at sønnerne Christen og Gerth havde deres mødre­nearv pa 13 rdl. 2 mk. staaende i boet, for det andet, at bygningerne trængte til reparation for ialt 6 rdl. , endvidere havde afdøde lånt 12 rdl. 5 mk. og 14 sk. of Mikkel Murermester i Sødover, Jens Pedersen i Tusbøl har 4 mk.til­gode og Peder Askou 1 rdl. og 2 mk. , Jens Hansen i Dal 1 rdl. , Jørgen Smed i Lihme 4 mk. , snedkerkonen i Rostrup 1 mk. og Morten Sørensen i Nørup 5 mk, tilgode, og endelig pigens løn, der andrager 2 rdl. 2 mk. Den sal. mands begravelse har kostet 5 rdl. og skiftets afholdelse 2 rdl.

Boet er altså insolvent.

 

Afskrift fra Nørup sogns kirkebog

1729 d. 16 octobr. er Jens Murmester og Voldborg Christensdatter trolovede og viede d. 27   november.

 

1730 d. 20 aug. er Jens Murmesters Bodil fra Sødover døbt.

 

1732 d. 4 novemb. blev Jens Murmesters Christen af Mørup døbt.

 

1735 d. 18 octobr. blev Jens Murmands Gert døbt i Mørup.

 

1737 d. 3 februar Jens Murmesters barn Gert begravet ao ætat 1½.

 

1738 d. 29 marts blev Jens Murmesters barn fra Mørup døbt og kaldet Marie Cathrine.

1738 d. 4 maj blev nestformeldte barn jordet [Jens Murmesters barn fra Mørup kaldet Marie   Cathrine] som var Jens Murmesters.

 

1739 d. 12 maj blev Jens Murmesters barn fra Mørup døbt og kaldet Mette Marie.

 

1740 d. 11 dec. blev Jens Murmesters barn fra Mørup døbt og kaldet Gert.

 

1744 d. 2 feb. blev Jens Murmesters kones moder af Mørup jordet ao æt 72.

 

1749 dominica qvasimodo geniti blev til confirmation antagne.

1. Søren Jacobsens søn Knud af Lime, 20 år.

2. Jens Fiskers søn Jens fra Amsterdam, 17 år.

3. Jens Murmesters søn Christen fra Mørup, 17 år.

4. Peder Joensens søn Joen af Limskov, 17 år.

5. Christen Skrædders datter Karen af Sødover, 18 år.

6. Hans Norbæks datter Anne af Sødover, 19 år.

7. Hans Hansens datter Maren af Lime, 19 år.

8. Oluf Jacobsens datter Anne af Lime, 17 år.

9. Oluf Jørgensens stifsøn Frederik af Førstballe, 19 år.

10. Jens Rasmussens datter Mette fra Limskov, 16 år.

 

1756 dominica qvasimodo geniti bleve til confirmation antagne i Nørup kirke.

1. Jens Fiskers søn Claus, 18 år.

2. Søren Smeds pige af Nørup Else Olufsdatter, 16 år.

3. Jens Murmesters søn af Mørup Gert paa Engelsholm, 17 år.

4. Søren Mortensens søn af Nørup Morten, 18 år.

5. Niels Christensens søn af Lime Christen, 19 år.

6. Søren Hansens søn af Lime Peder, 19 år.

 

1761 d. 25 okt. dom 23 p trinit Jens Madsen Muurmesters kone Voldborg Christensdatter af   Mørup begravet ao æt 60 & 3 septima.

 

1762 d. 1 jul. blev enkemand Jens Madsen Muurmester af Mørup og pigen Anne   Christensdatter af Gødding ægteviede som forhen d. 5 maj i Gødding var trolovede.

 

1763 d. 2 mar. die merc. jejun Jens Muurmesters Voldborg af Mørup døbt.

 

1764 d. 27 maj dom rogate Jens Madsen Muurmester af Mørup begravet ao æt 64.