Christian den syvende (regerede 1766-1808) giver Peder Mørup (første selvejer i Ingstrup Mølle) bevilling til mod fastsat årlig afgift at drive møllevirksomhed

 

SIDE 1

Vi Christian den Syvende

Af Guds Naade Konge til Danmark og Norge,

de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenburg

Gøre alle vitterligt: at Vi, efter allerunderdanigst giort Ansøgning og derover indkommen Erklæring, med Vores Resolution af Dags Dato, allernaadigste have bevilget og tilladt, ligesom Vi og hermed bevilge og tillade: at Peder Christiansen Mørup maa i Ingstrup Vandmølle i Rødding Sogn, Viborg Amt, bruge et Grubeværk, til Grube og Perle– samt andre saadanne Gryns Maling, imod deraf, fra den til Værket, der allerede skal være indrettet har været sat i brugbar Stand, at svare til Vores Kasse: Sex Rigsdaler aarlig Afgift, som i rette Tid erlægges. I øvrigt forholdes saavel med Malingen, som i alle andre Maader, efter de derom udgangne eller herefter udkommende Anordninger. Hvorefter de Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette. Forbydende alle og enhver herimod, efter som foreskrevet staar, at

Betalt med 14 Rdl. 48 sk.

SIDE 2

hindre eller i nogen Maade forfang at gjøre, under vor Hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Frederichsberg den 20. Juni 1806.

Under Vores Kongelige Haand og Segl

Christian R

Underskrifter

 

Bevilling for Peder Christian Mørup paa et Grubeværk i Ingstrup Vandmølle i Rødding Sogn Viborg Amt.

 

Frederik den sjette (regerede 1808-1839) konfirmerer (bekræfter) fortsættelsen af den juni 1806 givne møllebevilling

 

SIDE 1

Vi Frederik den Sjette

af Guds Naade Konge til Danmark

de Venders og Gothers Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg

Vi gjøre vitterlig: at eftersom hos os allerunderdanigst ere bleven ansøgt og begiert Vor allernaadigste Konfirmation paa den Peder Christian Mørup af vor Herr Fader Højsalig Kong christian den 7’de, højlovlig Ihukommende under 20 Juni 1806 meddelte og         Bevilling  et Grubeværk i Ingstrup Vandmølle i Rødding Sogn Viborg Amt, saa ville Vi herved have forbemeldte Bevilling paa ovennævnte Grubeværk i fornævnte Mølle, forsaavidt deri ikke ved samme almindelige Foranstallinger er sket eller herefter skeer nogen Forandring udi dens Ord, Clausuler og Puncter confimeret og sted-

Betalt 27 Rigsdaler 18 Skilling

 

SIDE 2

fæsted. Forbydendes alle og enhver herimod efter som foreskrevet staar, at hindre eller i nogen Maade Forfang at gjøre, under Vor Hyldest og Naade. Givet i Vor Kongelige Residenststad, Kiøbenhavn d. 11. juni 1814

Under Vor Kongelige Haand og Segl

 

Konfirmation for Peder Christian Mørup paa den for ham under 20’de Juni 1806 udfærdiget Kvittering paa et Grubeværk i Ingstrup Vandmølle i Rødding Sogn Viborg Amt.

 

Christian den ottende (regerede 1839-1848) bekræfter 24. september 1842 den i 1806 givne møllebevilling

Herredskontoret i Viborg tilskriver (på baggrund af ministeriel skrivelse) til mølleejeren

 

På baggrund af  skrivelse fra indenrigsministeriet tilskriver Herredskontoret i Viborg den 27. januar 1858 Christian P. Mørup   om fastsættelse af ny mølleafgift idet, den nyopførte vindmølle tages i brug februar 1858.

Afgiften fastsættes til 20 Rdl. årligt.

Samtidig meddeles, at der undlades opkrævning for vandmøllens grubeværk af den hidtil erlagte afgift af 10 Rdl.

 

Der er udtaget nogle kværne fra vandmøllen og samtidig installeret nye hvorfor der i skrivelsen anføres: ”hvorhos, man anmoder dem om i sin Tid at foranstalte Fornødne til Ansættelse af forhøjet Mølleskyld”.

(Vi må formode, at der allerede er planlagt nedtagning og genopførelse af vandmøllen i forbindelse med opførelse af det nye stuehus, der tages i brug 1865).

 

Skrivelse marts 1864, der bekræfter den fortsatte ret til mølledrift

 

Viborg den 26. marts 1864

Hr. Møller Mørup Ingstrup Mølle

Hos Stiftsamtet har jeg erfaret medfølgende Gjenpart af Indenrigsministeriets Skrivelse, og de vil deraf behageligen erfare at de er fuld berettiget til at drive deres Vindmølle og Vandmølle.

Hos Hr. Herredsfogden har jeg  ?  spurgt om der er noget Næringsbeviis eller  ?  andet  ?  som da skal læse  paa Mølleriet, og dertil svarede Hr. Herredsfogden Nei.

Med hensyn til Mølletr?? er saaledes Deres Documenter i s?? Orden.

                                  ??????   ????

Heedegaard